تبلیغات
ٍEnglish Department - مطالب SUNDRIES
1390/04/31

Imagine

   نوشته شده توسط: Apollo    نوع مطلب :SUNDRIES ،

Imagine
Imagine! Even if it is hard to imagine
A world where each person is truly fortunate
Imagine a world where money race, and power have no place
A world where riot police is not the answer to the calls for unity
A world with no nuclear bombs, no artillery, and no bombardments
A world where no child will leave his legs on land mines
Everybody free, totally free
No one in pain, no pain
You wouldn?t read in newspapers that
Such and such person committed suicide
Imagine a world with no hatred, no gunpowder
No cruelty of arrogant, no fear, no coffin
Imagine a world filled with smile and freedom
Full of flowers and kisses! Filled with up growing improvements
Imagine! Even if it is a crime to imagine so
Even if you?d lay down your life on this
Imagine a world where prison does not exist in reality
Where all wars of the world are included in The Ceasefire Treaty
A world where nobody is ?The Boss? of the world
People are all equal
Then each person will have an equal share in
Each single seed of wheat
No border, no boundaries
Motherland would mean the entire world
Imagine you could be the interpretation of this dream
    


! تصور کن

 

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته 

جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته 

جهانی که تو اون، پول و نژاد و قدرت ارزش نیست 

جواب همصدایی ها، پلیس ضد شورش نیست

نه بمب هسته ای داره، نه بمب افکن نه خمپاره 

دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیزاره 

همه آزاد آزادن 

همه بی درد بی دردن 

تو روزنامه نمی خونی ، نهنگا خودکشی کردن 

جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت 

بدون ظلم خودکامه ،بدون وحشت و تابوت 

جهانی رو تصور کن؛ پر از لبخند و آزادی 

لبالب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی

تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه

اگه با بردن اسمش، گلو پر میشه از سرمه 

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه س 

تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس

کسی آقای عالم نیست 

برابر با همن مردم

دیگه سهم هر انسانه

تن هر دونه گندم

بدون مرز و محدوده

وطن یعنی همه دنیا

تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا